"Den usynlige utfordringen - Håndhygiene"

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI)

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er hyppige komplikasjoner ved opphold i helseinstitusjoner. Prevalensundersøkelser gjennomført ved norske helseinstitusjoner 2016 viste at 4,7 prosent av pasientene ved norske sykehus hadde en eller flere helsetjenesteassosiert infeksjon undersøkelsesdagen. Tilsvarende tall for sykehjem var 5,4. prosent. Infeksjonene fører til økt sykelighet og dødelighet, økte kostnader grunnet forlenget liggetid og forbruk av utstyr, økt resistens mot mikroorganismer og forringet livskvalitet for pasienter og pårørende.

4,7%.

Pasientene ved norske sykehus hadde en eller flere helsetjeneste-assosiert infeksjon (HAI) undersøkelsesdagen.

5,4%.

Pasientene ved norske sykehjem hadde en eller flere helsetjeneste-assosiert infeksjon (HAI) undersøkelsesdagen.

Økt dødelighet.

Infeksjonene fører til økt sykelighet, dødelighet og økte kostnader grunnet forlenget liggetid og forbruk av utstyr.

Hendene som smittevei

Helsepersonells hender utgjør en viktig rolle ved overføring av bakterier. Gjennom arbeidet er helsepersonellets hender kontinuerlig i kontakt med overflater og gjenstander, inkludert pasientens kropp. Ved hver berøring skjer det en toveis overføring av mikroorganismer mellom hendene og den eller det som berøres. Ved fravær av håndhygiene vil bakteriemengden på hendene øke lineært med tid under behandling og pleie. Det er imidlertid klart at selv kortvarig hudkontakt, som håndtrykk, måling av blodtrykk eller puls, er tilstrekkelig til å kontaminere helsepersonells hender med potensielt sykdomsfremkallende bakterier. Det er derfor behov for å utføre håndhygiene langt hyppigere innen helsetjenesten enn på de aller fleste andre arenaer i samfunnet.

Etterlevelse av håndhygieniske retningslinjer

Helsepersonell er generelt godt kjent med anbefalinger knyttet til håndhygiene, og de fleste helsepersonell oppgir stor tro på håndhygiene som et effektivt smitteforebyggende tiltak. På tross av dette viser studier lav etterlevelse med variasjon mellom 5-89 prosent, med et gjennomsnitt på 38,7 prosent. Studier viser også at håndhygiene ofte blir utført mangel­fullt. Det benyttes for lite håndhygieneprodukt, for kort tid og deler av hendene, som fingertuppene, mellom fingrene, håndryggen og tomlene, blir ofte ikke rengjort slik at effekten av prosedyren blir redusert.

38,7 %.

Gjennomsnittlig etterlevelse av korrekt utført hånd hygiene.

30 sek.

Korrekt tidsbruk per gang det utføres vask av hendene med desinfeksjonsmidler.

1 min.

Korrekt tidsbruk per gang det utføres vask av hendene med såpe og vann.